Главная / Новости /Общество / ​Шэнэ сагта сэдьхэлэйнгээ баяр бү унтараая!

​Шэнэ сагта сэдьхэлэйнгээ баяр бү унтараая!

27-09-2019

Манай хүгшэн аба Будажап (Лубсан-Ешэ) Бадмаевич Баи­нов 7 хүбүүд ба 1 хүүхэнтэй байгаа. Тэрэ 1940 ондо Москвада үнгэргэгдэһэн Буряадай соёл искусство болон уран зохёолой түрүүшын декадада хабаадалсаһан юм. 

Түрүүшын гэрэл зураг дээрэ - Будажап Баинов Цэдэн–Дамба хүбүүтэеэ Москва хотодо.Минии аба Дамба Будажапович Баинов дайнай урда тээ Москвада түүхын-архивна институдта һураһан. Хуушан монгол, түбэд хэлэ бэ­шэг мэдэдэг һэн. Мүнөө жэл абынгаа хуушан монгол хэлээр бэшээтэй домог оршуулжа, түрэлхидөө урижа, хөөрэжэ үгөөб.

Гарма Будажапович Баинов баабаймнай лама байһандаа, түрмэдэ һуулгагдаа һэн. 4 хүбүүн, 1 басагатай. Хүбүүдынь булта уран дар­хашуул: Дэмбрэл Гармаевич мүнөө Москвада мэдээжэ скульптор Даши Намдаковой мастерскойдо хүдэлнэ. Ду­гар-Сурун Гармаевич Цыден- Дамба Гармаевич хоёр дай­най ба ажалай баатарнуудта бодхоогдоһон хүшөөнүүдые бүтээлсээ, гантиг шулуун дэ­эрэ нэрэнүүдыень һиилэжэ мүнхэлөө. Еши Гармаевич - уу­ган хүбүүниинь 14 наһанһаа нютагтаа ажаллажа, дүүнэрээ гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэлсөө. Мүнөө 70 наһаяа угтажа байхадаашье, одхон хүбүүндээ гэр барина.

Наһанайм нүхэрэй аба – хадам абамни (зүүн талаһаа 1-дэхи) Базар Доржиевич Гармаев. Бүхы наһаараа нютагтаа хонишоноор, механизатораар, нуга сабшалан уһалагшаар хүдэлөө, номгон зантай, ажалша хүн байһан.

Минии аба (зүүн талада зогсоно)Баинов Дам­ба Будажапович. Зоотехник мэргэжэлтэй байһан, олон жэлдэ госстрахта хүдэлөө. Залуу наһандаа түрүүлэгшөөршье хүдэлөө. 5 басаган, 1 хүбүүтэй. Абын нүхэр Лубсан-Цэрэн Дондопов: «Дамба гэ­эшэмнэй угаа ехэ юумэ мэдэдэг, олон номуудые уншаһан хүн юм», - гэжэ хөөрөө һэн.

Дэлгэрэнгыгээр өөрынгөө уг гарбал тухай бэшэһэн байна. Мүнөө 17 үе болонхой. Одоол ехэ һонин намтартай байһан гээшэ.

Манай эгээ ехэ аха Чимит Жалсараевич Баинов. 60-аад жэл ПВЗ-гэй жолоошоноор хүдэлөө. Мүнөө 82 наһаяа шахажа ябана. Олон нютагаар, олон мянган модо ябаһан хүн. Хэды хүндэ туһа хүргөөб, хэды мянган модо Украинаһаа эхилээд, машинаар ябаа гээшэб. “СССР-эй түмэр замай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ” гэжэ нэрэ зэргэтэй.

Хүгшэн абымнай хүбүүн Цэдэн-Дамба. Хажуудань мон­гол нүхэрынь. Цэдэн-Дамба Будажапович уран зурааша, оршуулагша. 1940 ондо аба­таяа Буряадай түрүүшын ис­кусство ба литературын де­кадада хабаадалсаһан байна. Хойто жэл дайнай үнгэрһөөр 75 жэлэй ой болохонь. Үсөөн лэ дайнай ба ажалай ветера­нууд үлөө.

Иигээд лэ энэ hайхан орон­домнай, бүхы энэ дэлхэй дээ­рэ улад зон дайн сэрэг бү үзэг, энхэ тайбан байдал мандаха болтогой!

Баинов Жалсарай Будажапович ба Дэмбрэл Будаевна хоёр үхибүүдээрээ, аша зээнэртэеэ.

Гармаев Тама-Сурун Чагдурович наһанайнгаа нүхэр Анна Жалсараевнатаяа, Ольга Зандировна, Дэмбрэлцо Даши-Жамцуевна.

Баинова Доржо-Ханда Будажаповна – Будажап Бадмаевичай 80 наһатай басаган. Дээдэ-Бургалтай нютагтаа 87 наһатай болоо.

Эдэ гэрэл зурагуудые эльгээһэн Светлана Дамбаевна Гармаева– багша, Зэдын Дээдэ-Бургалтайн басаган

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас Үнгэрһэн сагай гэрэл зурагууд17:13

В 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения 

17:01

​Глава Бурятии посетил в Селенгинске объекты, обновленные за счет дальневосточной субсидии  

16:24

Исполняющим обязанности министра экономики Бурятии назначена Екатерина Кочетова 

15:45

​Итоги участия Бурятии на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»  

15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания