Главная / Новости /Культура / «Буряаднай» хаана бэ?

«Буряаднай» хаана бэ?

02-10-2019

Гэнтэ байтараа, элдэбын юумэн тархидам ороод мартагдашадаг, мүнөө үрдижэ бэшээб гэжэ тэмдэглээд, ажахы ударидажа байһан залуу захирал Булад Будажанаев нүхэрнай Үльдэргэһөө эльгээгээ. Сэдьхэл зүрхыень тамалдаг, һанаан бодолыень хүлгөөдэг бодолнуудаа “эреэлээ” гэжэ ойлгоод, хүндэтэ уншагшад, та олондоо хүргэхэмнай. Хүлеэн абыт даа!

Урда үеын заншалаар утагдаhан, үбгэ эсэгын үреэлээр үршөөгдэhэн сээжэ дүүрэн халима баян буряад сэдьхэлнай хаана бэ? Арадаймнай нарин нягтаар абаад ябаха үндэhэн заншал мянган жэлһээ ходоро гараашье hаа, буряад хүниие буряад гүүлэн, амыень тоhодожо ябаhан үндэhэн буряад малнай, угсаата хэлэмнай һүүлшын арбаадхан жэлнүүдтэ торолдожо, хэсүүхэн байдалда ороод байhаниинь мэдээжэ. Харин шиилдаhан утаhанай эхииень мэдэнгүй таталсаhан зон олон. Ниитын хэдэн олон үндэр набтар хуралдаан, олон дарганарай ярилдаан ямаршье юумэ хүгжөөхэ аргыень олохо гэжэ найдамаар. Харин үнэншэхэ зомнай юундэшьеб үсөөрнэ. Хүн боложо түрэхэтэеэ сасуу бүмбэрсэг дэлхэйн гэрэл харахалаараа агаар hорон амилжа эхилхэдээ, оршон тойрон байгаалитаяа холбоотой, дулдыдалтайгаа мэдүүлнэбди. Байгаалиин арюун сэбэр байхада, илангаяа хүн түрэлтэнэй ажамидарал бүхэхэгүй. Хэрбэеэ гараха түрэхэ эхиндээ агаар муухай, харанхы хүйтэн байбал, ямар амитан тэсэхэб, тэрээн шэнги арадай хүгжэн ажамидархын сэн эхин үндэhэнэйнгөө баялигые арюун сэбэрээр сэгнэн хүндэлэн сахиха заншал – гол шухала...

Булад БУДАЖАНАЕВ,

“Үльдэргэ” ажахын захирал

Октябрина Ешеевагай гэрэл зураг

Булад Будажанаев

Теги: сельское хозяйство Бурятия Еравнинский район бурятский яэык Ульдурга Булад Будажанаев бурятская культура17:13

В 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения 

17:01

​Глава Бурятии посетил в Селенгинске объекты, обновленные за счет дальневосточной субсидии  

16:24

Исполняющим обязанности министра экономики Бурятии назначена Екатерина Кочетова 

15:45

​Итоги участия Бурятии на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»  

15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания