Главная / Новости /Общество / ​Алексей Цыденов буряад хэлэнэй багшанартай уулзаа

​Алексей Цыденов буряад хэлэнэй багшанартай уулзаа

21-10-2019

Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар ороһон дурадхалнуудаар хэлсэхэ гэжэ буряад хэлэнэй багшанартай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта уулзалгада Буряад Уласай Толгойлогшо хабаадаа. Энэ һургуулида уласай 18 аймагай 688 үхибүүн буряад хэлэеэ гүнзэгыгөөр шудална.

Дүхэриг шэрээдэ хабаадахаяа Буряад уласай аймагуудай болон Улаан-Үдын һургуулинуудай 35 багшанар сугларжа, буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна.

Улаан-Үдэ хотын 50-дахи һургуулиин багша Ирина Баяртуевагай хэлэһээр, «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлөөр «Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн программын хэмжээндэ һургуулинуудта буряад хэлэнэй танхимуудые мультипроекторнуудаар хангаха шухала.

- Манай һургуулида иимэ тоног хэрэгсэл үгы. Тиихэдэ буряад хэлэ мэдэхэ, мэдэхэшьегүй һурагшад болон тэдэнэй түрэлхидтэ буряад хэлэ шудалха цифровой пособинуудые бэлдэхэ гэжэ дурадхаха байнаб, - гэжэ багша тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо буряад хэлэнэй танхимуудтые тоног хэрэгсэлнүүдээр хангаха талаар хаража үзэхэ гэжэ болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдта даалгаба.

Тиихэдэ дунда мэргэжэлэй һургуулинуудые түгэсэгшэдые Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида һургаха талаар зохихо шиидхэбэринүүд абтаа. Тэрэшэлэн уласай бюджетһээ һомологдоһон мүнгөөр «Буряад хэлэ хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида һурадаг оюутадта стипенди түлэхэ тухай дурадхал Алексей Цыденов дэмжэһэн байна. Энэ программаар гурбадахи жэлээ буряад, ород хэлэнэй багшанарые бэлдэнэ. Жэлэй туршада эрхимэээр һураһан аймагуудай 40 түлөөлэгшэд 3 мянган түхэригэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ.

Энээнһээ гадуур, буряад хэлэ шудалха талаар Буряад Уласай Толгойлогшын грант байгуулагдаха юм.

Буряад уласай аймагуудай ажаһуугшадай түрэл хэлэн дээрэ соёл уралиг хаража, мэдэжэ, шагнажа байхынь тулада Буряад драмын театр гастрольнуудта бүри олоор гараха. Энэ зорилгоор тус театрта 7 сая түхэригэй автобус болон костюм, декорацинуудаа шэрэхэ ашаанай машина худалдан абтаа.

Уулзалгын дүнгүүдээр, ороһон дурадхалнуудай зариманиинь дэмжэгдээ, нүгөө зариманиинь саашадаа хэлсэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгын түгэсхэлдэ В.С. Мункинай нэрэмжэтэ Хэжэнгын лицей-һургуулиин захирал, буряад хэлэнэй багша Доржо-Ханда Гунзынова дүхэриг шэрээ эмхидхэгшэдтэ баяр хүргэһэн байна.

- Буряад хэлэнэй багшаар хүдэлжэ байһан сагтаа би түрүүшынхиеэ буряад хэлэнэй асуудалнуудаар уласай хүтэлбэрилэгшэтэй хэлсэжэ байнаб. Һайн даа, - гэжэ тэрэ хэлэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: буряад хэлэн Буряад Улас Алексей Цыденов Ирина Баяртуева Доржо-Ханда ГунзыноваНаши издания