Главная / Новости /Общество / ​Сорогто – соо шэнэ һургуули

​Сорогто – соо шэнэ һургуули

13-11-2019

Ахын Сорог һууринай ажаһуугшад өөһэдынгөө хүсөөр хүүгэдэй сэсэрлиг бодхоогоо.

Һүүлэй табан жэлдэ Сорогой хүүгэдэй сэсэрлиг өөрын байрагүй байгаа. Тэдэнэр интернат-һургуулиин болон амбулаториин байшануудта түбхинэн ажаллаа. Тиимэһээ “Улыбка” гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигэй байшаниие бодхоохо гэжэ нютагай зон шиидээ.

Үнинэй баригдажа эхилһэн аад, орхигдошоһон байшаниие заһабарилжа эхилээ. Тиихэдээ барилгын хэрэгсэлнүүдые өөрынгөө хүсөөр худалдажа абаа. Нютагай ажаһуугшад иигэжэ хэды оролдобошье, энэ томо байшан даажа дүүргэхэ аргагүй байшоо. Алас Дурнын тэдхэмжын программада оруулагдажа, барилгын ажалнууд түгэсхэлдөө хүрэбэ.

- Мүнөө манай сэсэрлигтэ 45 үхибүүд хоёр бүлэгтэ хубаараад ябана. Хоёр байшан руу тэдэмнай ябажа, хүмүүжүүлэгдэдэг һэн. Харин мүнөө үхибүүдээ хубаажа, бүлэгүүдые байгуулхабди, - гэжэ сэсэрлигые даагша Евгения Аюшеева баяртайгаар хөөрэнэ.

Энэ сэсэрлигтэ бүхыдөө 13 хүн хүдэлнэ. Хүмүүжүүлэгшэдтэ болон багшанарта амарха болон ажалаа түсэблэхэ тусхай таһалганууд түхеэрэгдээ. Наадалгын, унталгын, хатарай болон бусад таһалганууд һаруул, уужам болоо. Шэнэ бараан, нааданхай, һуралсалай хэрэгсэл худалдан абтаа. Мүн тиихэдэ эдеэ хоол бэлдэхэ таһалгань шэнэлэгдээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ажалай хэрэгээр Аха аймагаар ябахадаа, сэсэрлигэй нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан байна.

- Үхибүүдтээ иимэ ехэ анхарал хандуулжа байһандатнай урмашамаар. Юуб гэхэдэ, бүхы нютагаархин сугларжа, хүүгэдтээ шэнэ байшан бодхообо ха юмта, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо амаршалаа.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Аха аймаг шэнэ һургуули17:13

В 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения 

17:01

​Глава Бурятии посетил в Селенгинске объекты, обновленные за счет дальневосточной субсидии  

16:24

Исполняющим обязанности министра экономики Бурятии назначена Екатерина Кочетова 

15:45

​Итоги участия Бурятии на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»  

15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания