Главная / Новости /Культура / ​Буряад Уласай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ

​Буряад Уласай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэбэ

13-11-2019

Н.Цыренов баярай бэшэгтэ хүртөө

Аха аймагай Сорог һууринда соёлой шэнэ байшан ашаглалгада тушаагдаба. Сорог һууринай ажаһуугша Николай Базарович Цыренов Соёлой байшан бодхоолгодо бусад нютагаархидаараа хабаадалсаһан байна. Уран гартанай хэлэһээр, эндэхи ажаһуугшад клубгүй арба гаран жэл ажамидарна.

- Нэгэ багахан байшан бодхоожо, клуб болгохо тухай нютагайнгаа ехэ суглаан дээрэ шиидхэбэри абаабди. Бүхы ажалаа хээд, нээлгын баяр ёһолол эмхидхэхэеэ байтарнай, тэрэмнай шаташоо һэн. Дулаасуулгын электро-хэрэгсэлһээ түймэр эхилээ гэжэ элирээ, - гэжэ Николай Базарович хөөрэнэ.

Соёлой байшангүй тула интернат-һургуулиин тамирай танхимда бүхы һайндэрнүүд, концерт-нааданууд болодог байгаа. Хожомдожо ерэһэн зон зогсоод, наада харагша һэн. Тамирай танхимда тайзан хаанаһаа байхаб даа.

- Тоглолто табихаяа холо ойроһоо артистнууд манай нютаг ерэдэг гээшэ. Улаан-Үдэ болон бусад аймагуудай уран һайханай коллективүүд, театрнууд концерт-наада, зүжэг харуулхаяа ерэхэдэнь, ехэ аягүй байгша һэн, - гэжэ Сорогой ажаһуугшад хэлэнэ.

Тиимэһээ нютагтаа заал һаа Соёлой байшантай болохо гэжэ сорогойхид шиидээ. Баһа өөрын хүсөөр шэнэ байшан бодхоожо эхилһэн байна. Хүн зон клубай торхо табяад, хушалта хээ. Эгээл энэ үедэ арадай оролдолго хаража гайхаһан Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тус барилгые Алас Дурна зүгэй тэдхэмжын программада оруулһан юм. Мүнгэнэй буухада, барилгын ажал үдэр һүнигүй ябуулагдажа, Сорог һууринайхид соёлой шэнэ байшантай болобо.

Хүүгэдэй сэсэрлиг болон Соёлой байшан нээлгын баяр ёһололнууд нэгэ үдэр эмхидхэгдэжэ, Буряад Уласай Толгойлогшо болон Засагай газарай гэшүүд эндэ уригдаа. Соёлой ажалай ветеран, 82 наһатай Тамара Шагжиевна Пронтеева шэнэ клуб эгээл түрүүн хаража, үндэр сэгнэлтэ үгөө. Тамара Шагжиевна 60 жэлэй саада тээ, аяар холын 1959 ондо, Сорог һууринда хүдэлхэеэ ерээ бэлэй.

- Эндэ тон багахан клуб байгаа. Эгээл эндэ нютагай хүн зон олоор сугларжа, элдэб зүжэглэмэл бүтээлнүүдые, хатар, дуунуудые бэлдэгшэ һэн. Зарим малшад үхэр малаа хашаа хотондоо хаагаад лэ, 10 гаран километр зай гаталжа, репетицидээ ерэдэг байгаа. Манай сорогойхид аймагай бүхы урилдаануудта түрүү һууринуудые эзэлдэг һэн, - гэжэ Тамара Шагжиевна дурсана.

Баяр ёһололой концерт нааданай үедэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Сорог һууринай ажаһуугшадые ехээр магтажа, баярые хүргөө.

- Оршон тойронхи байдалаа һайжаруулжа, бүгэдэ ан-бун ажамидарха хэрэг бүтээжэ байһан хүн зон ямаршье сагта хүндэтэй юм. Өөһэдөө эдэбхи үүсхэл гаргажа, өөрын гараар Соёлой байшан болон хүүгэдэй сэсэрлиг бодхооһондотнай баярые хүргэнэб. Бүхы юумэеэ барижа дүүргэхэеэ байхадатнай, бидэ туһалжа эхилээбди. Таанад өөһэдөө энэ баяр ёһололой хэмжээ хэжэ байнат, - гэжэ Алексей Цыденов сугларагшадта хандаа.

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, Алас Дурна зүгэй тэдхэмжын мүнгэн ганса барилгада үгтөө бэшэ, мүн клубта хэрэгтэй зүйлнүүд абтагдаа. Тэрэ тоодо шэнэ 108 һандали асарагдаа.

- Иимэ һайхан байшануудтай болоод, бага ехэгүй баярлажа, нюдэнэй сэсэгы мэтэ нягтаар абажа байхабди, - гэжэ һайхан концерт-наада хараһан Сорогой ажаһуугшад мэдүүлнэ.

Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд, һургуулиин шабинар, Сорогой аха захатан концертдэ хабаадалсаһан байна. Ганса Аха аймагтаа мэдээжэ бэшэ, мүн нютагаа холо ойгуур суурхуулһан “Уулын сууряан” ансамбль, Ородой Засагай газарай “Ород гүрэнэй уян сэдьхэл” гэһэн гүрэнэй шанда хүртэһэн мэдээжэ үльгэр домог түүрээгшэ Бадма Габанов болон бусад сугларагшадые баярлуулаа.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Аха аймаг соёлой байшан17:13

В 2020 году в России пройдет первая цифровая перепись населения 

17:01

​Глава Бурятии посетил в Селенгинске объекты, обновленные за счет дальневосточной субсидии  

16:24

Исполняющим обязанности министра экономики Бурятии назначена Екатерина Кочетова 

15:45

​Итоги участия Бурятии на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»  

15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания