Главная / Новости /Власть / ​Тарбагатай аймагай 2020 оной хүгжэлтын түсэбүүдтэй Буряад Уласай Толгойлогшо танилсуулба

​Тарбагатай аймагай 2020 оной хүгжэлтын түсэбүүдтэй Буряад Уласай Толгойлогшо танилсуулба

14-11-2019

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Тарбагатай аймагаар ябажа, шиидхэхэ асуудалнуудаар хэлсэһэн байна. Тус аймагта Николаевский һууринай соёлой байшан, 1860 ондо баригдаһан Заводскойн һургуули, Пестерево нютагай соёлой байшан болон һургуули, Солонцы нютагай түмэр замай переезд гэһэн ниигэмэй объектнүүдтэ ехэ заһабабари хэхэ гү, али бариха хэрэгтэй.

Тиихэдэ уласай хүтэлбэрилэгшэ аймагай ажаһуугшад, хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй хөөрэлдэжэ, удаань сурбалжалагшадтай уулзаа.

- Николаевский һууринда шэнэ һургуули болон хүүгэдэй сэсэрлиг бариха хэрэгтэй. Һомоной дарга барилга ябуулха газар элирүүлжэ, хойто жэлдэ түсэлөөр ажал ябуулжа, «Комплексное развитие сельских территорий» гү, али «Демографи» гэһэн федеральна программада орохоёо оролдохобди. Эдэ объектнүүдые бариха хэрэгтэй, ажал энэ талаар ябуулхабди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Тарбагатай аймагта амбулатори болон фельдшерскэ-акушерскэ пунктнуудта хүрэһэн байна. Аймаг дотор 12 ФАП, 2 амбулатори хүдэлдэг. 2019 оной һүүл болотор Николаевский һууринай фельдшерскэ-акушерскэ пунктын барилга түгэсэхэ. Заһабарилгын ажалда уласай бюджетһээ 670 мянганһаа дээшэ мүнгэн һомологдоо.

- Тарбагатайда поликлиникэ бариха асуудал шиидхэгдээ. Хойто жэлдэ федеральна программаар мүнгэн һомологдохо. Тэрэшэлэн Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даалгабаряар амбулатори болон фельдшерскэ-акушерскэ пунктнуудые хүгжөөхэ талаар программа бэлдэгдэнэ. Энэ программада 500 миллиард һомологдоно, федеральна программа 2020 оной июлиин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ эхилхэ. Энэ программада хабаадаха гэжэ мэдүүлгэнүүдые оруулнабди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Солонцы, Кордон нютагуудые холбоһон түмэр замай переезддэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хүрэжэ, уласай харгын жасаһаа харгы заһабарилгада мүнгэ һомолхо гэжэ даалгаба.

Тарбагатай аймагай захиргаанда үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ энээнһээ урид аймагаар ябаһан ажалай дүнгүүдые яамануудай хүтэлбэрилэгшэдтэй Алексенй Цыденов согсолоо. Николаевский һууринда - хүүгэдэй сэсэрлиг, Барыкино нютагта – һургуули-сэсэрлиг барилгада, Пестерево нютагай клуб тамирай заал болгохо хэрэгтэй мүнгэ олохо тухай уласай хүтэлбэрилэгшэ яамануудта даалгаба. Буряад уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда Вахмистрово болон Вознесеновкэ һууринуудай даамбануудай һэльбэн шэнэдхэлгэ 2020 ондо «Экологи» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Байгал далай сахин хамгаалга» гэһэн федеральна программада оруулха тухай даалгаа. Барыкино, Нижний Жирим, Бурнашево нютагуудта фельдшерскэ-акушерскэ пунктнуудые бариха асуудалаар элүүрые хамгаалгын яаман ажал ябуулха. 2020 ондо Верхний Жирим болон Николаевский һууринда соёлой байшан заһабарилха асуудал соёлой яаман шиидхэхэ.

Буряад Уласай засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Тарбагатай аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Тарбагатай аймагта албанай хэрэгээр18:00

​В Улан-Удэ подводят итоги конкурса "Буряадай түрүү хүнүүд"-2019 

17:37

​Шэнэ жэлэй шэнжэ 

17:25

​Утаан-Үдэ болохогүйн түлөө 

16:59

​Харгын түлбэри тухай 

16:21

Эрилтэ ехэтэй элинсэгэй бараан 

15:30

​Земляки Рокоссовского: в Кяхтинском районе Бурятии откроют памятник великому советскому маршалу 

15:16

​В Бурятии детям-инвалидам помогут новые технологии 

14:53

Пяти лучшим студентам Бурятской ГСХА вручили именные сертификаты 

14:40

​Дальше – больше: о чем пишут известные люди Бурятии в канун Нового года 

14:28

Элитэ ламын эльгэн садан 

14:13

​«Больная» больница: в Хоринском районе Бурятии здание больницы находится в плачевном состоянии 

14:07

​Территория Сэма 

13:44

Трудный жанр 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: в лидеры одиннадцатого дня интернет-голосования вышли конкурсанты из Агинского бурятского округа 

12:00

"Молоко Бурятии": из-за финансового кризиса на гормолзаводе пострадали сельчане 

11:49

Северным районам Бурятии предоставили льготы на теплоэнергию 

11:30

​В Бурятии лесники выявили ночного «черного» лесоруба 

09:58

​В Улан-Удэ пройдет акция «С Новым годом, Служба крови!» 

09:32

Ученый из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  

09:00

Юрий Трутнев о самолете "Байкал": «Полетит самолет!» 

08:50

​В поселке Каменск капитально отремонтировали детскую консультацию 

08:45

Зурхай на ​13 декабря, 16 лунный день 

08:30

Без существенных осадков, днём до - 22 ожидается в Бурятии сегодня, 13 декабря 

Наши издания