Главная / Новости /Культура / «Булагынь» бурьялһаар...

«Булагынь» бурьялһаар...

18-03-2020

Үнгэрэгшэ долоон хоногто мэдээжэ найруулагша Солбон Лыгденов «Булаг-2» гэһэн кино буулгаад, түрэл гаралаа, нүхэдөө, мүн тиихэдэ олондо мэдээсэл тараадаг албатаниие суглуулжа, түрүүшын харалга үнгэргэбэ. Байгша оной эхиндэ, амаралтын үдэрнүүдтэ, арбаад үдэрэй туршада буулгагдаад, түргэн саг соо бүридхэгдөөд, бүтэн фильм болоһон байна.

Алтан тоонто нютаг, анда нүхэд, эжы хүбүүн хоёрой хоорондохи энэрхы хандаса, хүн зоной дундахи харилсаан гээшэдые харуулһан бүтээл гээд абаһаар ойлгохоор. Анхан буулгагдаһан «Булагай» сэхэ үргэлжэлэлынь гэжэ хэлэхээр бэшэ. Нэгэ зорилготойшье һаа, бэеэ дааһан тад ондоо фильм гэбэл, алдуу болохогүй. Түрүүшын «Булагай» зарим тэды геройнууд энэ кинодо шэлжэн ороно.

-Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда зорюулагдаһан 321-дэхи стрелково дивизи тухай буулгаһан киномнай Голливудта бүридхэгдэжэ байна. Үлэһэн забһартань миин һуухагүйн тула, энэ кино буулгабабди. Түрүүшын “Булагтаа” ажабайдалай ехэ орёо асуудал, хүн зоной архи уужа доройтолго, дээрмэлгэ тухай бодхооһон байнабди, харин мүнөө нэгэ бага ондоо. Хүн зоной нютаг нугаяа орхижо ошожо байһан тухай харуулнабди. Бидэ түрэһэн тоонто нютагаа, уг удхаяа хэзээдэшье мартаха ёһогүйбди, - гэжэ найруулагша хөөрэнэ.

Түрүүшын «Булагтал» адли энэ кино соо хүдөөгэй юрын ажаһуугшадай байра байдал ехэ тодоор харуулагдаа.

Энэ фильмын бүхы үйлэ Түнхэндэ болоно. Киногой гол герой Намсараевич түрэл тоонтоёо эрьежэ ерэнэ. Нютагай хүбүүн эхэ тоонтоһоо холо байрлажа, ажабайдалаа зохёонхой, урагшатай ябана гээд, абаһаар лэ эли болоно. Нютагайнь арад зон ехэ багагүй тэрэниие хүндэлнэ. Буряад Уласта Тхэквандогой федерациин (ИТФ) ахамад һоригшо Эрдэни Жамбалов шадамар бэрхээр Намсараевичай дүрэ гүйсэдхөө.

-Би түрэл нютагайнгаа хүбүүд, басагадта шадаха аргаараа туһа хүргэхэ гэжэ оролдожо ябадаг хүм. Тиимэһээ энэ киногой аргаар залуушуулдаа али болохо асуудалнуудта харюу үгэхэ гэжэ оролдооб. Түрэл нютагһаа хүн бүхэнэймнай зөөжэ ябаха болоо һаа, тэндэмнай хэн үлэхэ гээшэб? Хүйһөөрөө холбоотой эхэ газараа, түрэл гаралаа мартангүй, хада бурхадтаа мүргэжэ, амар мэндэ ажаһуухамнай болтогой! – гээд, гол геройн дүрэ гүйсэдхэгшэ Эрдэни Жамбалов һанааень тамалһан асуудалаараа хубаалдана.

Түрэл Түнхэн нютагаа эрьежэ, эжыгээ асараад ерэхэ гэһэн түсэбтэй ошоһон аад, хэдэн үдэрэй һаатаха баатай болоо. Түрэл гаралаа эрьехэһээ эхилээд, түрэл һургуулиингаа, танил талынгаа хүндүүлхэй асуудалнуудые шиидхэнэ, туһална.

Буряадаймнай алишье нютагта хүдөө байдал адлирхуул даа. Олон эрэшүүлнай гэр бүлөө тэжээхэ гэжэ ондоо можо нютагуудаар, мүн хари гүрэн гаража, ажал хэхэ баатай болоно. Тус фильм соо энэ бэрхэшээлдэ зорюулагдаһан үзэгдэл харуулагдана. Урдахи кинодо наадаһан Дугар Жалсанов энэ кино соо Солонгос гүрэн ошожо, ажал хэжэ байна. Тэрээнтэй утаһаар залгажа хөөрэлдэнэ.

Энеэдэтэй уршагта ябадалнуудшье эндэ олдоно. Нютагай алаабхи һахидаг зоной дунда англи хэлэ һайн мэдэхэ ахатан байна. Тэрэ аяншалагшын харгышан боложо, үргэлтэй газараар ябуулжа, орон дэлхэйн, хангайн эзэдтэ сэржэмыень үргэжэ үгэнэ.

-Абаһаар удха үйлыень ойлгожо ядааб. Хараһаар байтараа, зохёон байгуулагшадай бодолыень таагааб. Минии һанахада, энэ тон гүнзэгы удхатай кино болоо. Эгээл мүнөөдэрэй шухала асуудал бодхоогдоһон байна, - гээд, шоумен Алексей Раднаев хэлэнэ.

Үшөө нэмэжэ хэлэхэ юумэн гэхэдэ, энэ кинодо Елена Мохосоваһаа бэшэ, нэгэшье мэргэжэлтэ зүжэгшэд хабаадаагүй. Елена хүдөөгэй һургуулиин багша боложо наадаһан байна. Юрын зон оролсожо, шадаха зэргээрээ хамһалсахадань, энэ кино бүтэбэ. Түрүүшын харалгын удаа сугларагшад Солбон Лыгденовтэ баяраа мэдүүлхэ зуураа киногой үргэлжэл буулгахыень дурадхаа, «Булагтнай» бурьялжал байг гээд үреэгээ.

Юрэдөө, дууһыень хөөрөөд яахамнайб, өөһэдөө ошожо, хоёр нюдөөрөө хараарайт. Һаяын сагта энэ кино үргэн олониитын үзэмжэдэ табигдаха. Оло дахин дуулажа байнхаар, нэгэ дахин ошожо хараһаниинь дээрэ. 

Булат БАДМАЕВ

Теги: Республика Бурятия Улан-Удэ Солбон Лыгденов Тункинский район Эрдэни Жамбалов Владимир Ширапов презентация фильма Студия Сайнер12:44

​Буряад уласта үхибүүдэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолто үнгэргэгдэхэ 

10:43

Буряад Уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ Алас Дурнын хүгжэлтын жаса туһа хүргэһөөр 

10:43

Фонд развития Дальнего Востока увеличил объем помощи для медицинских организаций Бурятии 

10:26

​В пригороде Улан-Удэ тушили лесной пожар 

10:09

​В Бурятии нарушители правил нахождения в обсерваторах будут оплачивать проживание и питание за счет собственных средств 

09:58

​Глава Бурятии в День Бурятии поздравил новых обладателей звания Почетного гражданина РБ 

09:42

С 1 июня в Бурятии возобновляется работа многофункциональных центров по предварительной записи 

09:18

В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло до 1563 

09:08

В Бурятии продлили режим ограничительных мероприятий до 30 июня 2020 года 

08:46

​Улан-Удэнский авиационный завод увеличит налоговые отчисления в бюджет республики  

08:45

Зурхай на 1 июня, 10 лунный день 

08:35

Местами кратковременные дожди,днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 1 июня 

Наши издания