Главная / Новости /Власть / Гүрэнэй Үндэһэн хуулида хубилалтануудые Буряад Уласай Арадай Хуралда дэмжэбэ

Гүрэнэй Үндэһэн хуулида хубилалтануудые Буряад Уласай Арадай Хуралда дэмжэбэ

12-03-2020

Мүнөөдэр, мартын 12-то, Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сессидэ һунгамалнууд Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида хубилалтануудые дэмжээ, эдэ хубилалтанууд энээнһээ урид Гүрэнэй Дүүмын гурбадахи уншалгада болон Федерациин Зүблэлдэ абтаһан байгаа. Сессидэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадалсаа.

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» гэһэн нэгэ асуудалаар һунгамалнууд хэлсээ. Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов гүрэнэй Үндэһэн хуулида оруулагдаха хубилалтануудай талаар һунгамалнуудые һанамжаараа хубаалдахыень уряалжа, удаань хуули һунгалтада табигдаа. Тус данса дэмжэжэ 46 һунгамал дуугаа үгөө, 8-нь – һунгаагүй, 2-нь буруушаагаа.

- Үндэһэн хуулида дурадхагдаһан хубилалтануудаар мүнөөдэр хэлсээбди, һунгамалнуудай ехэнхи дуугаар эдэ дэмжэгдээ. Гүрэнэй Үндэһэн хуулида хубилалтанууд түүхэтэ үйлэ хэрэг болон сагай эрилтэ болоно. Гүрэнэй байгуулалта дэмжэхэ талаар олон юумэн дурадхагдаа. Эндэ хоёр гүрэнэй эрхэтэд һаа, гүрэнэй албанда орохо хизаарлалта, хари гүрэнүүдтэ мүнгэеэ хадагалдаг һаа болон бусад олон асуудалнууд. Дэлхэйн гүрэн гэжэ саашадаа Ород гүрэнэй хүгжэжэ, бата бэхи һуури эзэлхэ талаар ажал хэгдэнэ. Буряад Уласай ажаһуугшад эдэ хубилалтануудые дэмжэхэ, юундэб гэхэдэ, ажаһуугшадта ниигэмэй дэмжэлгэ үзүүлгэдэ эдэ шэглүүлэгдэнхэй, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралда «Единая Россия» фракциин хүтэлбэрилэгшын орлогшо, партиин уласай исполкомой хүтэлбэрилэгшэ Владимир Ведерников хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида дурадхагдаһан хубилалтануудай талаар ЛДПР болон «Справедливая Россия» намуудай һунгамалнууд хэлэһэн байна.

Ниигэмэй гүрэн гэһэн ойлгосо хубилалтануудай ашаар Үндэһэн хуулида тайлбарилагдана. Үндэһэн хуулида ажалай салингай доодо хэмжээн ажамидаралай доодо хэмжээнһээ бага байха ёһогүй, пенси болон ниигэмэй бусад тэдхэмжэдэ индексаци хэгдэхэ ёһотой. «Ородой Холбооото Уласта Эсэгэ ороноо хамгаалагшадайнгаа дурасхаал сахижа, түүхэтэ үйлэ хэрэгүүдые хамгаалдаг. Эсэгэ ороноо хамгаалһан арадай баатаршалга доошологдохо ёһогүй», - гэжэ хуулида хэлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулиин хэмжээндэ Советскэ Союзай эрхэ залгамжалагша гээд тоологдоно. Заншалта байдал аршалха талаар, гэрлэлгэ – эрэ эхэнэр хоёрой хоорондо байха ёһотой, харин үхибүүд Россин гүрэнэй бодолгын шухалань болоно.

2020 оной эхиндэ Федеральна Суглаанда жэл бүриин захил-хандалгадаа Владимир Путин Үндэһэн хуулида хубилалтануудые оруулха тухай дурадхал оруулаа гэжэ һануулнабди. Январиин һүүл багта Юрэнхылэгшэ Үндэһэн хуулида хубилалтануудые оруулха тухай хуулиин түсэл Гүрэнэй Дүүмэдэ оруулаа. Гүрэнэй Дүүмэдэ апрелиин 22-то һунгалта үнгэргэхэ гэһэн дурадхал дэмжэгдэжэ, энэ үдэр амаралтын үдэр гэжэ соносхогдохо.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги:13:36

Сирень памяти: в Закаменском районе Бурятии появился народный сквер 

13:29

Лидер ЛДПР в Бурятии Сергей Дорош – о преодолении трудностей и работе 

13:05

​Более 9,5 тыс предпринимателей Бурятии могут получить льготный кредит под 2% 

10:48

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр 75 жэлэй ойн баярай ​Илалтын парад – июнь һарада 

10:25

Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида заһалтануудые зүбшөөхэ асуудалаар ниитэроссиин дуугаа үгэхэ үдэр - июлиин 1 

10:03

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай түлбэри 

09:41

Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за ямочным ремонтом дорог 

09:35

​В Бурятии торговые центры и организации общественного питания готовят к поэтапному открытию 

09:10

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 1633 

09:09

​Глава Бурятии сообщил предпринимателям, что организации общественного питания откроются раньше 

08:50

Бурят-монгольский зурхай с 3 по 9 июня 

08:35

Местами заморозки, днём до + 23 ожидается в Бурятии сегодня, 3 июня 

Наши издания