Главная / Новости /Общество / Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд

08-04-2020

Апрелиин 6-да Улаан-Үдэ хотын Болбосоролой хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова холоһоо һуралсалда зорюулагдаһан сэхэ дамжуулга Инстаграм соогоо эмхидхэжэ, һурагшадай, түрэлхидэй, багшанарай һанаа зобооһон асуудалнуудта харюусаа. 

Татьяна Геннадьевнагай хэлэһээр, Улаан-Үдэ хотын 50 гаран һургуули, 4000 багша болон олон тоото һурагшад холоһоо һуралсал бэелүүлжэ эхилээ. Тиин һүүлэй арбаад жэлэй хугасаада иимэ аргын һуралсалда шата шатаар бэлдэлгын ажалай ябуулагдаашье һаань, бодото дээрээ бэлэн хэрэг бэшэ байшоо. Илангаяа коронавирусһаа шалтагаалһан карантинай, амяарлалгын эрхэ байдал ехэ һаад ушаруулна. Юуб гэхэдэ, багшанар һургуулиингаа кабинедүүд соо холоһоо һуралсал бэелүүлхээр хараалһан юм. Харин мүнөө гэрһээ хүдэлхэ баатай болоходоо, 56 багша компьютергүй гэжэ элирүүлэгдээ. Хотын болбосоролой хороон түргэн дары хэмжээнүүдые абажа, тэдэниие оньһон хэрэгсэлнүүдээр хангаһан байна. Олон һурагшадшье компьютергүй, Интернедгүй. Иимэ ушарта хүүгэд номоороо үзэхэ болоно. Бүхыдөө һуралсал ангиин хүтэлбэрилэгшын ударидалга доро, түрэлхидэй дэмжэлгын һайгаар, мүн һурагшадай өөрөө хүдэлхэ оролдолго болон харюусалгатай хандасын ашаар үнгэрхэ ёһотой. 

Эртээнһээ холоһоо һуралсал туршажа эхилһэн һургуулинуудай ажалай дүнгүүдээр хэдэн хэмжээнүүд абтаа. Жэшээнь, һургуули бүхэндэ һурагшадай, түрэлхидэй шиидхэгдээгүй асуудалнуудаар туһалжа, зүбшэл заабари үгэжэ байха “халуун утаһанууд” байгуулагдаа.

Холоһоо һуралсал гарахын тула үхибүүн бүхэндэ хэшээлнүүдэй расписани, компьютер, Интернет (хүдэлхэ платформо (РЭШ, Учи. Ру, Яндекс.Учебник гэхэ мэтэ), багшатаяа сэхэ харилсаха программа (Скайп, Зум)) хэрэгтэй. Эмхидхэлэй үүргэ Сахим журнал (Электронный журнал) дүүргэнэ. Эдэ бүгэдын үгы һаа, заабол багшадаа гү, али “халуун утаһаар” дуулгаха шухала. Жэшээнь, Интернедэй үгы һаа, гар утаһаар холбоо барижа, номоороо хэхэ даабари үгтэхэ зэргэтэй. 

Һуралсалай сайтнууд муугаар хүдэлнэ гэжэ олон зоной тэмдэглэхэдэ, шадаал һаа үглөөгүүр эртүүр орохо хэрэгтэй гэжэ ойлгуулаа. Хэрбэеэ оройдоо хүдэлөөгүй һаань, бусад аргаар даабаринуудые абахаар. Багшанар ехэдээл һаа 3 ондоо сайт дурадхаха ёһотой. 

Ядаруу байдалтай гэр бүлэнүүдэй хүүгэдые һуралсалай номуудаар хангадагтал, ноутбугуудаар хангаха асуудал табигдажа магадгүй. Зүгөөр һаядаа бэшэ, холын ерээдүйдэ. Компьютергүй үхибүүд даб дээрээ гар утаһаар даабаринуудаа абаад, номоороол хүдэлхэ. 2-3 һурагшатай аад, нэгэл компьютертай гэр бүлэнүүдэй хүүгэд ээлжээгээр, өөртөө тааруу зохид сагтаа һуралсал гараха аргатай. Юундэб гэхэдэ, Сахим журнал соо бүхы даабаринууд, видео-хэшээлнүүд бии, ямаршье сагта хэрэглэжэ болоно. Теэдшье бүхы һуралсал гансал сайтнуудһаа дулдыдана бэшэ, номоороо хүдэлхэ даабаринууд баһал бии ха юм. 

ВПР-нүүд болюулагданхай. ОГЭ болон ЕГЭ-нүүдэй болзор халта хойшолуулагдаа. Зүгөөр зунай амаралтын үедэ һураха асуудал табигданагүй. ЕГЭ-һээ айха юумэн үгы: ехэнхи сэдэбүүд дүүрэнхэй, һурагшад мүнөө дабталгын, бэлдэлгын шатадаа.

“Үхибүүдһээ байха зарим багшанаршье РЭШ мэтын сайт дээрэ хүдэлжэ шаданагүй. Скайп тухай хэлэһэнэйшье үлүү”,- гэжэ олон түрэлхид мэдүүлһэн байна. Зүгөөр Татьяна Геннадьевнагай тэмдэглэһээр, бүхы багшанар тусхай һуралсал гараа һэн. Гэбэшье багшанарай ядалдахань гайхалгүй – яагаашье һаа, шэнэ арга ха юм. “Үсэгэлдэр багшанарай Скайп соо бүридхэлдэ орохыень адаглаа һэм. Үнэхөөрөөшье, зариманиинь ядалдаха байна. Тиимэһээ багшанаршье һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ”, - гэжэ Болбосоролой хорооной түрүүлэгшэ харюусаа. 

Муугаар һурадаг үхибүүдые хоёрдохи жэлдэнь үлөөгшэб гэжэ олон түрэлхид һанаагаа зобоно хаш. Теэд манай гүрэндэ анханайхидал 2-3 жэлээр һуулгахаяа болинхой. Гансал зундаа нэмэлтэ хэшээлнүүдые эмхидхэдэг. Тиимэһээ эндэ айха юумэн үгы. Татьяна Геннадьевна 3-4 үдэрэй үнгэрһэн хойно дахяад сэхэ дамжуулга эмхидхэхээр хэлээ.

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги: Буряад Улас Татьяна Митрофанова коронавирус холоhоо hуралсал13:29

Лидер ЛДПР в Бурятии Сергей Дорош – о преодолении трудностей и работе 

13:05

​Более 9,5 тыс предпринимателей Бурятии могут получить льготный кредит под 2% 

10:48

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр 75 жэлэй ойн баярай ​Илалтын парад – июнь һарада 

10:25

Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида заһалтануудые зүбшөөхэ асуудалаар ниитэроссиин дуугаа үгэхэ үдэр - июлиин 1 

10:03

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай түлбэри 

09:41

Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за ямочным ремонтом дорог 

09:35

​В Бурятии торговые центры и организации общественного питания готовят к поэтапному открытию 

09:10

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 1633 

09:09

​Глава Бурятии сообщил предпринимателям, что организации общественного питания откроются раньше 

08:50

Бурят-монгольский зурхай с 3 по 9 июня 

08:35

Местами заморозки, днём до + 23 ожидается в Бурятии сегодня, 3 июня 

Наши издания