Расширенный поиск  

​Хүшөө бодхоолгодо хүсөө нэгэдүүлэе

Агын автономито тойрогой Ага тосхондо Пётр Александрович Бадмаевта хүшөө табилгада нютагай зонһоо болон хүрэнгэтэнһөө мүнгэ зөөри суглуулха олониитын эмхидхэлгын бүлгэм хүдэлнэ. «Алтаргана - 2020» нааданай эхилхэ үдэр, июлиин 16-да энэ хүшөө нээгдэхээр ха...

​Тогтооһон заншалыень тодожо абамаар

Хара-Шэбэр нютагай тахяа жэлтэн Ноён ууладаа гаража мүргэхэ үедөө1990 оной январиин 24-дэ «Буряадай АССР-тэ үндэһэтэнэй найр Сагаалганда арадай һайндэрэй зиндаа олгохо тухай» Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй зарлиг гараһан байна. Тэрэ гэһээрн...

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм»

Цырен БатоцыреновИнтернет сүлжээндэ Инстаграм холбоондо хуудаhаяа иража байтараа, шаб шара ород хүбүүнэй уhан буряад хэлээр урдахуулжа байhан видео харажархибаб. Һонирхожо, тэрэнэй хуудаhанда орожо, үзэжэ шудалбаб. Дүрэ зурагайнгаа доро томо гэгшын үзэгүү...

​Агын Буряадай тойрогто малай үбэлжэлгэ бараг үнгэрнэ

Агын Буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев Агын аймагай урда талын ажахынуудай хүдөө буусануудаар ябажа, малай үбэлжэлгын ябасатай танилсаа.“Хүнхэр”, “Хяла” ажахынуудта малай үбэлжэлгэ бараг хэмжээндэ үнгэржэ байна. Малшад үбһэ х...

​Һаарамбын һаруул ухаагаар

Чимита Дамдиновагай дурадхаһан гэрэл зурагБуддын шажантай буряадуудай шэнэ үеын түүхэдэ тон ехэ удха шанартай үйлэ һаяхана болобо. Шажан мүргэлэй дахин һэргэн дэлгэрһээр, һаарамбын үндэр нэрэ зэргэдэ түрүүшын буряад хүн хүртөө. Агын Буряадай тойрогой Мого...

​Агын Буряадай тойрогой хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр Буянто Батомункуев томилогдоо

Энээн тухай Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша Александр Осипов суглаанда дуулгаба

​Буряад хэлэнэй үдэр

Агын Буряадай тойрогой түбтэ Буряад хэлэнэй үдэр нээгдээ

​Агын Буряадай тойрогто - Алханын Риихэ

Сентябриин 14-дэ Алхана уулын хормойдо аргамжа таталгаар тэмсээн болохонь

Түбэд анагааха ухаанай һургуули

​Aгын дасан 19-дэхи зуун жэлдэ ба 20-дохи зуун жэлэй эхиндэ Россиин буддын шажанай һуралсалай түбүүдэй нэгэн байһан

Һээр шаахада, дүрэ хэрэгтэй

Дулдарга аймагай Үзөөн нютагай 2004 ондо түрэһэн хүбүүн, 7-дохи ангиин һурагша Александр Дашинимаев абарга һээршэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

Хандалга-гуйлта

Хүндэтэ нютагаархид! Бидэ, Гончик ба Саянэ Цыбжитовтэн, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй хүнүүдтэ ханданабди. Манай жэлтэй хүбүүн Бэлиг “мра­морна” үбшөөр үбдэнхэй. Үхибүүнэймнай ами наһа абарха ори ганса арга боломжо – Израиль гүрэндэ орёо операци хүүлэхэ хэрэгтэй....

Мүнхэ зулын толон доро

Россиин Композиторнуудай холбооной гэшүүн, мэдээжэ хүгжэмшэн Бато Бальжинимаев Агын багшанарай колледждо 30 жэлэй туршада хүгжэмэй багшаар ажалладаг. Зохёохы ажалайнь ойн баяртай дашарамдуулагдаһан үдэшэ энэ хабар Агын соёлой байшан соо үнгэрөө бэлэй.

Агын аза талаангай туг

Тэбхэр арбан жэлэй саана Агада Шэтэ можотой ниилэхэ тухай бүгэдын һанал хуряалга (референдум) үнгэргэгдөө һэн. Мүнөө тэрэ үеын үйлэ хэрэгүүдтэ сэгнэлтэ үгэхэ талаар бэе бэедээ харша хоёр һанамжа бии.

Алханын мүнхэ тэнгэри

Манай “Буряад үнэн” сониной хуудаһануудта Эхэ байгаалияа, Буряад ороной үзэмжэ һайхан газарнуудые, эм домто аршаангуудтай, аргами шэдитэй үзэгдэлнүүд, нангин һайхан тоонто тухай хөөрэдэг заншалтайбди. Ямаршье баруун зүгэй Крым, Сочинуудһаа дутуугүй газар....