Расширенный поиск  

​Улаан-Үдын хүүгэдэй шэнэ сэсэрлигүүдтэ үхибүүдые абаха талаар ажал эхилээ

Тиихэдэ сэсэрлигэй ээлжээндэ ороһон саг болон үхибүүнэй наһан хараадада абтаха

​Улаан-Үдэдэ шэнэ 3D-кинотеатрнууд нээгдээ

Буряадай ниислэл хотын Вагжанова, Аэропорт һууринуудай ажаһуугшад муниципальна кинотеатрнуудта үнэгүй сэнгээр фильмүүдые хараха аргатай болобо

​Сэдьхэлэйнь сэгнэшэгүй хэшэг

“Байгал” театрта байгуулагдаһан зам

Ууган хэлэнэй багшанартай уласай даргын уулзалга

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнгэрһэн долоондо буряад хэлэнэй багшанартай уулзаба

​Буряадай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманда хүүгэдэй үмсын сэсэрлигүүдэй хүтэлбэрилэгшэдтэй зүблөөн эмхидхэгдээ

Хүүгэдэй үмсын сэсэрлигүүдтэ ябадаг үхибүүдэй түрэлхидэй түлбэриие нютагай засагай хүүгэдэй сэсэрлигүүдэйхидэ адли болгохо асуудал хэлсэгдээ

Буряад Уласай Толгойлогшо аймагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ үндэһэн түсэлнүүдэй бэелүүлгын талаар тоосохо гэжэ даалгаба

Уласай хүтэлбэрилэгшын хэлэһэнэй ёһоор, аймагуудай засаг дарганар нютагай засагай байгууламжануудай дэбисхэртэ бэелүүлэгдэжэ байһан мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын түсэл бүхэниие һайн мэдэжэ, бэелүүлхэ ёһотой

Буряад уласай һургуулинуудай 93 хубинь һуралсалай шэнэ жэлдэ бэлэн

Һургуулинуудые заһабарилгада 724,5 сая түхэриг һомологдоо

​Инна Нимаевагай «Буряад зураг»

Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ августын 8-да Инна Нимаевагай түрүүшын үзэсхэлэн нээгдэхэ

Улаан-Үдэдэ хүүгэдэй тамирай талмай нээгдэхэ

Тамирай талмай барилгада 1,4 сая түхэриг һомологдоо

​Дэлхэйн чемпионууд хабаадаа

Буряад орондо даам наадалгын эхи табиһан Феликс Завелинскиин мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин мүрысөөн июлиин 10- 13-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ

Улаан-Үдэдэ хүүгэдэй шэнэ поликлиникэ нээгдэхэ

Эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые худалдажа абалгада 14 сая түхэриг һомологдохо

Улаан-Үдэ хотын түмэр харгын вокзалай һэльбэн шэнэдхэлгын ажал хэр ябуулагданаб гэжэ Буряадай Толгойлогшо хараба

Улаан-Үдэ хотын түмэр харгын вокзалай һэльбэн шэнэдхэлгын ажал 2018 оной июль һарада эхилһэн байна

​Ородой Холбоото Уласай үдэр Алексей Цыденов Буряадай эрхим һурагшадта нюурай үнэмшэлгэнүүдые барюулха

Байгша оной июниин 12-то «Бурядай үхибүүд – Ородой Холбоото Уласай эрхэтэд!» гэһэн хэмжээ ябуулга улас дотор эмхидхэгдэхэ