Расширенный поиск  

​Буряад Уласай 140-өөд мянган үхибүүд Юрэнхылэгшын тэдхэмжэдэ хүртэбэ

Нэгэ доро түлэгдэхэ тэдхэмжэдэ хүртэхын түлөө Госуслуги гэһэн порталда (https://posobie16.gosuslugi.ru/) мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй

​Буряад уласта үхибүүдэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолто үнгэргэгдэхэ

Июниин 1-дэ Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түб аба эжынэртэ, үхибүүдтэ онлайн-тоглолто харуулжа баясуулха

Агаарай долгиндо - ЭРДЭМ БУДАИН

​«Буряад-ФМ» радиогой анхан байгуулагдаһан сагһаа түрэл Хурамхаан нютагайнгаа үдэр хүтэлжэ, һонин мэдээнүүдтэйнь, һонирхолтой хуби заяатай нютагаархидтайнь танилсуулжа байдаг Эрдэм Будаин тухай зураглал бэлдэбэбди

Бэрхэшээлые - хамтадаа

Бүхэдэлхэйн харилсаан: буряад-монголшуудай хуби заяан

​Буряадай хүдөө ажахы эрхилэгшэд федеральна тэдхэмжэдэ хүртэхэ аргатай

2019 ондо Хяагта аймагай агропромышленнэ комплекс дэмжэлгэдэ 52376,4 мянган түхэриг hомологдо

Буряадай Северобайкальск хотын хүүгэдэй урлалай hургуулида ехэ заhабари хэгдэнэ

Нэмэлтэ hуралсалай эмхиин заhабарилгада «Ородой Холбоото Улас дотор болбосорол хүгжөөлгэ» гэhэн гүрэнэй программын хэмжээндэ 21,7 сая түхэриг hомологдобо

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүлэтэ жэлнүүд сагай ошохо бүри холодоошье һаа, тэрэ үеын хүшэрые бэе дээрээ үзэһэн зоной, үри һадаһадайнь зүрхэ сэдьхэлдэ хэтэдээ үлэнхэй

Гансаардаhан амитад

Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай этнографическа музейдэ тэжээгдэдэг 100 гаран ан амитад уруу дуруу болошонхой. Юуб гэхэдэ, хүн зоной гэнтэ үгы болошоходо, ехээр гайхалдажа баранагүй ёһотой

Харгыhаа хашарангүйгөөр...

Ородой чемпионадай һүүлшын хоёр үдэртэ Буряадай тамиршад үшөө долоон медаль абажа шадаа. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр манайхин бүхыдөө 14 медальда хүртөө

«Үсөөн тоото арад соонь үринь боложо түрөөлби…»

Буряадай арадай поэт Лопсон Дунзынович Тапхаевай 80 жэлэй ойдо

Сэдьхэл хужарлуулма сэсэрлиг байгуулха

​Һая болотор дэлгүүр ороод, иишээш хара, тиишээш хара – морхообһоо эхилээд, шасаргана хүрэтэр үнөөхил “Made in China” байгша бэлэй. Харин мүнөө өөһэдымнай хартаабха, үгэрсэ болон бусад газарай эдеэнэй харагдадаг болоһониинь ехэ һайшаалтай

Һээр гү, али сээр гү?

Социальна холбоон соо ниитэлүүлэгдэжэ, олоной анхарал татаһан һонин мэдээнүүдтэй танилсуулангаа, өөрынгөө һанамжа заншалта ёһоор дамжуулхамни