Расширенный поиск  

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм»

Интернет сүлжээндэ Инстаграм холбоондо хуудаhаяа иража байтараа, шаб шара ород хүбүүнэй уhан буряад хэлээр урдахуулжа байhан видео харажархибаб. Һонирхожо, тэрэнэй хуудаhанда орожо, үзэжэ шудалбаб. Обёорон гэхэдэмни, нэрэньшье буряад - Батоцыренов Цырен б...

​«Хилэгүй юртэмсэ»

«Буряад-ФМ» радиогой долгиндо үдэшын 19.00 сагта «Дуун хамбы» гэжэ дамжуулгые үдэр бүри шагнахаар. Бүхэли часай туршада хүгжэмтэ хамбышан – студиин айлшан аялгата һайхан дуунуудаа олондо бэлэглэдэг заншалтай. Энэ дамжуулга үнгэргэхэтэеэ сасуу авто-унаагай...

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа...

Эрэ хүн hармагшанhаа халта сэбэр байбал болоо гээд анхан хэлсэгшэ hэн. Харин hүүлэй үедэ гоёхо шуналтай эрэшүүл олошоронхой

​Угайнгаа баялиг удхалан…

Сонинойнгоо урда дугаарнуудта үндэһэн маягаар гэр доторхиие шэмэглэдэг «D.master» студиин ажалтай танилсуулжа эхилһэн байнабди. Мүнөө сагай шэмэглэлэй шэнэ һэбшээн болоһон этно-стиль хадаа оёоргүй далай мэтэ үзэгдэнэ

Хорото агаар

Сайн байна, хүндэтэ уншагшад! Үбэлэй хаһа түлэг дундаа. Улаан- Үдэмнай утаанда барюуланхай. Үдын зүүн эрье хүрэхэтэй сасуу бүтэшэхөөр хүхэ утаан. Гансашье тэндэ бэшэ. Буряадай ниислэлэй хаанашье хорото агаарһаа хоргодохоор бэшэл

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ

Юрий Трутнев Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын тушаалда үлэбэ

​Гоёһоор, голоо бү хүлдэ!

Мүнөө сагта эрдэм, техникын үлэмжэ ехээр хүгжэжэ байhан дээрэhээ хүн зоной эдихэ, эдлэхэ эд бараан элбэгжэжэ, элдэб янзын хубсаhа хүнүүд үмдэдэг болонхой. Илангаяа залуушуул гансал гоёын түлөө гү, али өөрынгөө үе сагай гурим заншал дахажа, элдэб янзаар ху...

​Жаргалаар түгэсэһэн түүхэнүүд

«Илалтыемнай бидэнһээ абажа шадахагүй» гэһэн нэгэ туужа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша ахамад офицерэй басаган, юрын лэ ород эхэнэр Людмила Викторовна Толкишевскаягай хөөрөө би һаяхана сэдьхэлээ хүдэлгэн уншабаб

​Мэгзэм

Шажан мүргэл

​Буряадай ТОСуудай ажалай дүй дүршэл халан абахаяа Эрхүү можын түлөөлэгшэд ерээ

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай түрүүлэгшэ Баир Цыренов, айлшадые угтан абахадаа, энэ асуудалаар улас баян дүй дүршэлтэй гэжэ тэмдэглээ

​Стальвира Оршуш бэлэдхэл гарана

Италиин Рим хотодо «Маттео Пелликоне» гэжэ нэрэтэй барилдаагаар Уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Стальвира Оршуш шангай III һуури эзэлээ

​Хэлэеэ хамгаалха хүсэл

Уншагшаднай уряална

​Дурасхаалай мүрысөөн

Аяар 326 тамиршан Борис Сандановай дурасхаалай һур харбалгаар бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаба. Буряадаймнай суута харбаашад Бальжинима Цыремпилов болон Наталья Эрдыниева гэгшэд тэндэ түрүүлжэ гараа