Расширенный поиск  

​Тогтооһон заншалыень тодожо абамаар

Хара-Шэбэр нютагай тахяа жэлтэн Ноён ууладаа гаража мүргэхэ үедөө1990 оной январиин 24-дэ «Буряадай АССР-тэ үндэһэтэнэй найр Сагаалганда арадай һайндэрэй зиндаа олгохо тухай» Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй зарлиг гараһан байна. Тэрэ гэһээрн...