Расширенный поиск  

​Нагасын тэнгэри ехэ

Бүхэдэлхэйн харилсаан: буряад-монголшуудай хуби заяан

​Тайзан дээрэ һалбарһан талын сэсэг

Гурба һарын 20-до «Байгал» театрай гол дуушан Болдын Ганцэцэг буряад арадай дуунай «Нэрьелгэ» гэһэн тоглолто үнгэргэхэнь. Харин энэнь театрай тайзан дээрэ үнгэрхэгүй, нэгэ бага ондоо маягтайгаар М.Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музей соо табигдаха ю...

Шэнын нэгэндэ сээрлэхэ зүйл

Сагаалганай һайндэр – Шэнэ жэлые угтаһан, сэдьхэл бодолоо арюудхаһан, сэбэр сэхэ һанаа һанаалһан, амгалан тайбаниие, элүүр энхые, дэлгэр сарюун байдалые үреэһэн, дэлхэйн зургаан зүйл – түбинүүдтэ зол жаргал айладхан хүсэһэн ехэ үдэр

«Алтарганын» амин – сэдьхэлэй нэгэдэл

​«Алтаргана-2020» наада угтуулан

Сагаан һарын түүхэ

​Сагаалганиие угтуулан

Сагаалганаа тэмдэглэхэгүй

Сагаан һарын баяр үргэнөөр тэмдэглэхэгүй, гэр гэртээ ёһоорнь үнгэргэхэ тухай дурадхал Улаан-Баатар хотын мэр С. Амарсайхан дэмжэбэ. Мүнөөдэрэй байдалаар, Монгол Уласта коронавирусай бүридхэгдөөгүй байгаашье һаань, Хитадтай хилэ нэгэн тула халдабарита үбшэ...

​«Агууехэ сайн зам»

Матвей Степаненко Иимэ гаршагтай уласхоорондын хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэдэ 7-дохи жэлээ үнгэргэгдэнэ. Буряадай ниислэлэй анда хотонуудай түлөөлэгшэд тэрээндэ хабаададаг һайн заншалтай. Энэшье удаа Монголой Улаан-Баатар болон Дархан хотонуудай түлөөлэгшэд а...

​«Чингис хаан» одон – «The Hu» хамталигта

Энэ жэл Монгол Уласай дээдэ шагнал, түрүү зэргын «Чингис хаан» одон «The Hu» хамталигта олгогдохо болоһон тухайнь Юрэнхылэгшын Захиргаанай дарга З.Энхболд һаяхана мэдээсэбэ

​Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү?

Зунай хаһа үнгэржэ, алтан намарнай түлэг дундаа. Нютагаархиднай үнгэрэгшэ зундаа хаана амаржа, хүсэ орооб? Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү гэhэн асуудалда харюу бэдэржэ, хэдэн хүндэ хандабабди. Светлана Жигжитова, сэтгүүлшэн - Байг...

Хүшөө бодхоомо хүгжэм дуун

​Урда долоондо Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули түрэл хэлэеэ гүнзэгыгээр үзэжэ ябаһан хүүгэдые зургаадахияа суглуулжа, Ким Цыденовэй нэрэтэ “Нүхэдэйм дүхэригтэ..” гэһэн харалга үнгэргөө

​Сэтгүүлшэдэй сэнтэй харилсаан

«Бүхы Росси - 2019» гэһэн хуралдаан

Хитад гүрэнтэй хилын татабаригүй худалдаанай газарта Made in Buryatia дэлгүүр нээгдэхэ

Made in Buryatia дэлгүүрэй ажал ябуулгые Буряад Уласай экспортын түб эрхилхэ

​Хүдөө ажахыда рободууд хүдэлхэ гү?

Хүдөө ажахыда намарай халуун хаһа эхилэнхэй. Хаа-хаанагүй ургаса хуряалган түлэг дундаа