Расширенный поиск  

Галаар соробхилhон тулалдаануудые гаталаа

Манай нютагай Шагдур Гонгорович Шагдуров Эсэгэ ороноо, Европын арад зониие хархис муухай дайсадhаа аршалан хамгаалжа, дайнай гал дүлэн соогуур ябажа, 1946 ондо түрэhэн нютагаа элүүр энхэ бусаhан юм.

Түрэл түүхэеэ сэгнэе!

“Буряад үнэндэ” хэблэгдэһэнэй удаа

Дүлэтэ жэлнүүдэй дурасхаал-дуунууд

Агууехэ Илалтын 60 жэлэй ойдо зорюулжа, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман 2005 ондо “Дүлэтэ жэлнүүдэй дурасхаал-дуунууд” гэһэн согсолбори хэблүүлһэн байна

Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ үльмыдэ hүгэдэн...

Манай үбгэн аба Дамнин Доржеевич Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда гурбан дүүнэр (Дымчик, Шойдон ба Дмитрий), Василий, Дымчигэй Ганжур ба Бадма гэжэ хүбүүдтэеэ хабаадалсаа

Гурбан дайнда хабаадагша

​Агууехэ Эсэгын дайнда Хэжэнгын аймагай Загаhата нютагhаа 169 хүн хабаадаа, 102-ынь баатарай үхэлѳѳр унаа

Борохон дэбтэр соохи бодолнууд

Раднабазар Жамбалдоржиевай дайнай үеын тэмдэглэлнүүд

Тоогоор тодорхойлхо гэбэл...

Дайн тухай һонирхолтой баримтанууд

Түүхэ хубилгаха hэдэлгэ гү?

​Бүхэдэлхэйн арад зоной Агуу Илалтын һайндэрые тэмдэглэжэ байхада, Чехи гүрэнэй этэгээдүүд маршал Иван Коневто табигдаһан дурасхаалай хүшөөгэй һуурида хоёр метр үндэртэй унитаз табижархиһан байна

Илалтын дархашуул

​2020 он. Майн 9. Аймагай түбэй дунда шэнэлэгдэн һэльбэһэн Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда ба удаань унаһан сэрэгшэдтэ зорюулагдаһан хүшөө

Фронт Цэгмидтэ - гүрэнэй шагнал

Энээнһээ урид С.Цэгмид гуай Илалтын ойдо дашарамдуулан, “Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэл” гэһэн медальда хүртэһэн байна

Илалтын ойдо тусхай түлбэри

​Буряад ороной 5 мянга 500-гаад хүндэ Илалтын үдэртэ дашарамдуулан, тусхай мүнгэн түлэгдэбэ

Сонхоор мандаhан майн 9

Илалтын 75 жэлэй ойдо

Субарга мэтэ Алдар солын хүшөө

Түгнын талын хойморой Галтай һууринда мүнхэ зулаар носонхой хүшөө байгуулагданхай. Агуу дайнда фашист булимтарагшадай урдаhаа ами наһаяа гамнангүй тэмсэһэн нютагайнгаа баатарнуудта зорюулжа, буддын шажанай шэнжэтэйгээр бүтээгдэһэн иимэ хүшөө Буряадта - ори ганса.