Расширенный поиск  

Буряадаар уншадаг гү?

Фейсбук холбоондо түрэлхи хэлээрээ бэшэдэг, уншадаг зон олон боложо байна гээд анхарнаб. Энэ тон һайн гээшэ.

Дарима МАТХАНОВА: "Yхибүүдэйнгээ hайгаар үндэhэн соёлдоо ойртооб"

Зошод буудалай болон ресторанай шэглэлээр амжалтатай олзын хэрэг эрхилэгшэ, мэдээжэ эбээн тэдхэгшэ, буряад соёл болон һуралсалай «Амар мэндэ» түб байгуулагша, дүрбэн хүүгэдэй энэрхы эжы Дарима Матхановатай хэһэн хөөрэлдөө уншагшадтаа дурадханабди

Эхи захань хаана юм?

​Буряад арадай урда тобойһон бэрхэшээлнүүд олон. Теэд тэдээн сооһоо алиниинь түбхын түрүүн шиидхэгдэхэ ёһотойб? Энэ асуудалда тодо харюу үгэжэрхихэ аргатай хүн мүнөө дээрээ үсөөн ха

​Хэжэнгэ, Баргажанаар...

Буряадаймнай тала нугануудаар бардамаар алхалһаар хабар ерээ. Шэнэ түрэлэй халдабарита үбшэнһөө һэргылэмжын шаг шууяан соо, Үндэһэн хуулиин хубилалтануудта хабаатай тоосолдоонууд соогуур хүн түрэлтэнэй ажамидарал үргэлжэлһөөр

​Хэшээл һургаалынь хэтэдээ мүнхэ

Элитэ эрдэмтэн Эрхэтэ Раднаевич Раднаевай түрэһөөр 90 жэлэй ойдо

​Сагаалганай баярта

Бандида хамба лама Дамба Аюшеев Сагаалганай үмэнэ заншалта ёһоороо сэтгүүлшэдтэй уулзаһан байна. Тиихэдээ гол түлэб хүдөөгэй байдал болон буряад хэлэ һэргээхэ талаар хэмжээнүүд дээрэ тогтоо

​Юунэй түлөө түрэлхи хэлэеэ үзэхэб?

Февралиин 21 – түрэлхи хэлэнүүдэй уласхоорондын үдэр

​Буряад хэлэ шудалагшад олошорно

Февралиин 5-да Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи буряад хэлэнэй талаар комисси ээлжээтэ зүблөөгөө үнгэргөө. Тэрээн дээрэ Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов һүүлэй гурбан жэлдэ буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар хэгдэжэ байһан ажаябуу...

Буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудал

Ивалгын захиргаанай байшан соо январиин 23-да буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын эмхидхэлэй хороон түрүүшынгээ зүблөө үнгэргөө.Эхэ хэлэнэй асуудалаар һонирходог олохон зон энэ зүблөөндэ оролсоһон байна. Хэрэглэхэеэ болижо, хэлэеэ алданабди гэһэн һанамжые хабаад...

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм»

Цырен БатоцыреновИнтернет сүлжээндэ Инстаграм холбоондо хуудаhаяа иража байтараа, шаб шара ород хүбүүнэй уhан буряад хэлээр урдахуулжа байhан видео харажархибаб. Һонирхожо, тэрэнэй хуудаhанда орожо, үзэжэ шудалбаб. Дүрэ зурагайнгаа доро томо гэгшын үзэгүү...

​Хараана бэшэ, хайра гуйна

Буряад хүн, илангаяа хори буряадууд айжа сошоходоо, “үтэгэ”, “бухуур” гэжэ байжа ооголжорхидог бэлэй. Үхибүүдэй тиигэжэ хэлэжэрхёо һаа, томошуул булай аягүйрхэжэ, тэдэниие буруушааха аад, өөһэдөө өөрын эрхэгүй “үтэгэ”, “бухуур” гэлдэхэ. Теэд тэдэмнай энэ....

​Буряад хэлэндэ багаһаань һургана

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй эгээл бага эрхэтэдтэ түрэлхи хэлэ заадаг багшанарай болон хүмүүжүүлэгшэдэй дунда уласай мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ эмхид­хэгдэбэ. Буряад Уласай бол­босоролой бодолго нэбтэрүүлгын дээдэ һургуулиин буряад хэлэ болон уран зохёол хүгжөө...

Гансал Буряаднай газардаа бэшэ

Буряад Уласай, Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэдЭсэгэ оронойнгоо элдин дайда дэбисхэр – эльгэн тоонтоёо эзэлжэ амидардаг олон ондоо үндэһэн арадууд энэ багта хэр байнаб, элинсэгэйнгээ заяаһан эрдэни зэндэмэни болохо эхэ хэлэнүүдээ эрхэ бэрхэ...

​Хэбтэй, хэмтэйл хэлэмнай

Бямбын РинченБуряадай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дэргэдэ Буряад хэлэнэйтүбэй хүдэлжэ эхилһэнһээ хойшо хэлэн тухай хөөрэлдөөнүүд эдэбхижээ, эрдэмтэдэй,уран зохёолшодой, дээдэ болон тусхай мэргэжэлэй дунда һургуулинуудай багшанарай,сэтгүүлшэдэ...

​Ашагтай хөөрэлдөөн

Социальна холбоон соо нюдэндэм торосолдоһон зарим адаглалтануудаа заншалта ёһоор та олондоо дуулгаһуу