Расширенный поиск  

​Дэлхэйн 12 гүрэнэй аяншалагшад Буряадай баялигтай танилсаха

«Зимняя сказка» гэһэн аяншалгын замай хэмжээндэ Улаан-Үдэ мартын 2-то Zarengold («Царское золото») гэһэн тусхай поезд хүрэжэ ерэхэ

​Золгохо ёһо

Сагаалганиие угтуулан

​Мартаһанаа һаная, төөриһэнөө тэхэрюулэе!

Обоогоо тахихадаа, сагаан үнеэ һэтэрлэдэг байһан (Түгэсхэл).Жиирын духаряа Урданай түрэ хурим. Бүхы түрэ хурим тухай бэшэхэеэ hананагүйб, энэмнай ехэ унжагай юумэн болошохо, тиимэhээ ондоо нютаг аймагуудта орходоо, илгааень дурдаhуу. Ехэ түрэ найрай эхилх...

​Мартаһанаа һаная, төөриһэнөө тэхэрюулэе!

Нютаг нютагай нохойн дуун ондоо гэдэг. Манайшье Зэдэ голоор, тиихэдэ минии тоонто Сагаатай нютагташье, өөрын онсо заншал, ёhо гэжэ урда сагуудта байhан. Элинсэгэймнай, эхэ эсэгымнай алдангүй абажа ябаhан, харин мүнөө мартагдажа байһан нэгэ хэды ёhо гурим....

​Хони гаргаха ёһо

Ёһо соонь хони гаргажа, эдеэ буйлуулха хүнүүд үсөөн боложол байнаБуряад арад хадаа хэр сагһаа хойшо малаа үдхэжэ, тэрэнээрээ ажамидаржа ябаһан заншалтай. Мал гаргаха гээшэ өөрын олон ёһо гуримуудтай, теэд гурим заршам бүхэниинь удхатай байһан. Хони г...

​Харида жаргажа һуухыень...

Арадай сэсэн үгэнүүд соо алтанай дуһалнууд байхал байха гэжэ Хоца Намсараев дэмы хэлээгүй. Хэр угһаа хойшо элинсэг хулинсагаймнай сахижа ябаһан ёһо заншал гүнзэгы удхатай тула Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түбтэ мартаһаниие һануулба, мэдэхэгүй юумэн­т...

Буян гээшэ хүсэтэй

Буян гээшэ татадаг, бурханай номууд хүсэтэй гэжэ үшөө дахин мэдэрбэб. Юуб гэхэдэ, Хэжэнгэдээ хадаг табилганда байлсаха гэжэ Улаан-Үдэһөө гараһан аад, һубаряад болоһон буянта хэрэгүүдтэ хабаадаха золтой байбаб.

Сагаа алхаха сагнай ойртобо гү?

Сагаалха һайндэрнай арбан нэгэ ойртожол байна. Сагаал­ганай һайндэр аяар 14 хоног үргэлжэлдэг. 15 үдэрэй туршада Будда Шэгэмүни бурханай туйлаһан буянта үйлэ хэрэгүүдтэ зорюулагда­жа, дасан дугангуудта ехэ хуралнууд хурагдадаг гээшэ.

Буряад арадай бэлгэ тэмдэгүүд

Буряад зон ажаһуудалдаа “сээртэй, болохогүй, нүгэл” гэхэ мэтэ хорюултай үйлэ сахидаг һэн.

Үхибүү хамгаалха заншал байгаа

Буряад арад хадаа ехэ һонин үльгэр домог мэтэ ажаһуудалтай, гүнзэгы удхатай ёһо заншалнуудтай гээшэбди. Нялха нарай үхибүүдтээ тон наринаар хандадаг байгаа бшуу.

Алшуураа үгэхэ һайхан сэдьхэлэй гэршэ

Буряад-монгол угсаатан хадаа эрэшье, эхэнэршье адли тамхи татадаг байгаа хаш. Юуб гэхэдэ, урданай зурагуудые харахада, эхэнэрнүүд амандаа тамхи зуунхай байдаг. Үнэрдэдэг тамхин болон алшуур Монгол орон руу үшөө 17-дохи зуун жэлдэ Түбэд, Манжуурһаа асарагд...