Главная / Новости /Власть / ​Хүгжэлтын шэнэ замда

​Хүгжэлтын шэнэ замда

12-02-2020

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Анха түрүүшынхиеэ асари томо спортын болон физкультурын танхим соо Буряад Уласай Засагай газар нээмэл зүблөө үнгэргэбэ. “Манай Буряад орон” гэжэ нэрлэгдэһэн нээмэл зүблөөндэ засаг баригшад 2019 ондо хэһэн ажал тухайгаа тоособо.

Энэ ехэ суглаан хоёр хубиһаа бүридөө гээд хэлэлтэй. Түрүүшын хубида юу хээбибди гэжэ хэлэгдээ. Удаань үшөө юу хэхэ аргатайбибди гэһэн форсайт сесси үнгэрөө. Энэ үдэр ФСК ерэһэн бүхы хүн зон тэрээндэ хабаадаха аргатай байгаа.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов 2017 оной февралиин 8-да анха түрүүшынхиеэ хүдэлхэеэ ерэһэн байна. Ехэ суглаанай болзор энэ үдэртэ тудаа.

- Буряад орон ерэһэн үдэртэеэ дашарамдуулан, заал һаа иимэ томо хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ гэжэ бодоогүйб. Ажалһаа дулдыдажа, хэдэн дахин суглаанай саг һэлгээбди. Энэ хэмжээ ябуулгын ашаар Буряад орон хүгжэлтын шэнэ замда гараха бэзэ гээд найдагдана. Хүн бүхэнэй хэлэһэн, харуулһан юумэ хараадаа абажа, ажалдаа хандасаяа һэлгэжэ, ноёд һайднай хүдэлхэ. Мүн тиихэдэ бюджедшье һэлгэгдэхэ, - гэжэ Алексей Цыденов ехэ хуралдаанай эхиндэ хэлээ.

Ород гүрэнэй Засагай газарай байгуулһан үндэһэн 12 түсэлэй 11-иинь Буряад Уласта нэбтэрүүлэгдэнэ. Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо бүхэн эдэ түсэлнүүд яагаад манай нютагта бэелүүлэгдэнэб гэжэ тодоор хөөрэжэ үгөө.

Элүүрые хамгаалгын сайд Е.Лудупова хэмжээндэ хабаадалсана

Борис Балдановай гэрэл зураг

2018 оной ноябрь һараһаа Буряад Улас Алас Дурна зүгэй тойрогто оруулагдаа бэлэй гээд һануулая. Энээнэй ашаар һомологдоһон мүнгэн хайшаа шэглүүлэгдэнэб, яагаад хэрэглэгдэнэб гэжэ сугларагшадта засаг баригшад хөөрэжэ үгөө. Тиигэжэ 2020 ондо Буряад орон руу 3,3 млрд. түхэриг дамжуулагдахаар хараалагдана.

Алексей Цыденов арад зоной олзо оршо дээрэ тогтоо. Тэрэнэй мэдээсэһээр, зарим тоо баримтанууд буруугаар ойлгогдоно, энээниие болюулха хэрэгтэй.

- Буряад Уласта багшанар дунда зэргээр 34 мянган түхэриг салин абана гэжэ тоо бүридхэлэй албан мэдүүлнэ. 20 мянгаад түхэриг абажа байһан багшанар энэ тоо хараад, нюдэниинь томо болошоно ааб даа. Эдэ хоёр тоогой адли байхын түлөө бүхы һалбарида хүдэлдэг хүн бүхэн оролдолго гаргаха ёһотой, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэнэ.

Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшонор Евгений Луковников, Даба-Жалсан Чирипов, Алексей Мишенин, Вячеслав Цыбикжапов, Пётр Мордовской болон Баир Цыренов гэгшэд тоособо. Бултанай элидхэлнүүд соо ганса хэгдэжэ байһан ажал харуулагдаа бэшэ, мүн бэрхэшээлтэ асуудалнууд табигдаа.

- Февраль-март һарануудта өөрын хэрэг эрхилэгшэдэй дунда асуулта үнгэргэгдэхэ. Тиимэһээ булта табан минутын саг оложо, хонходогшодто өөрынгөө һанамжа дурадхыт даа. Танай хэлээшээр Буряадаймнай инвестиционно байдал мэдэгдэхэ. Энэ асуултын ашаар хэндэ, ямар мүнгэн хаанаһаа ерэхэб гэжэ мэдэжэ абахабди, - гэжэ Алексей Мишенин мэдүүлнэ.

- Буряадаймнай хүдөө ажахын һү буйлуулга доройтонхой. “Буряадай һүн” гэһэн бүлгэм мүнгэ алтагүй боложо хаагданхай. 2020 ондо нэн түрүүн һү буйлуулгын һалбарида анхаралаа хандуулхабди, - гэжэ Даба-Жалсан Чирипов элидхэл соогоо хэлээ.

Хуралдаанай хоёрдохи хубида сугларагшад түхэреэн шэрээнүүдтэ хабаадаа. Тус хэмжээн 12 һалбаряар болоо гээд хэлэлтэй. Эндэ хүн бүхэн өөрынгөө һанамжа үлөөхэ аргатай байгаа. Буряадай Толгойлогшо түхэреэн шэрээдэ хабаадагшадай хөөрэлдөөндэ оролсожо, өөрынгөө хубита саг оруулаа.

Залуушуулай хэрэгүүдэй талаар һалбарида үхибүүдэй амаралта тухай хэлсэгдээ. “Манай Буряадта “Артектэл” адли томо лагерь бодхоохо хэрэгтэй. Тэндээ бүхы аза талаантай хүүгэдые жэлэй дүрбэн сагта амаруулжа, һургаха байгаабди”, - гэжэ тус һалбарида хабаадагшад мэдүүлнэ.

Соёлой талаар һалбарида кино-буулгалгын музей байгуулха тухай хөөрэлдөөн болоо. Мүн бүхы театрнуудта туһа нэмэри үзүүлхэ тухай захиралнууд тэмдэглээ.

Бүхы 12 һалбарида абтаһан эгээл шухала таба-табан асуудалые Засагай газарай ноёд һайд хоёр долоон хоногой хугасаада хараалжа үзөөд, абаһан шиидхэбэриеэ олониитэдэ дуулгахыень Алексей Цыденов даабари үгөө.

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

Открытый формат: более двух тысяч человек со всей Бурятии участвовали в совещании правительства

Предложения, поступившие в рамках открытого совещания «Наша Бурятия» будут рассмотрены в течение двух недель

В Бурятии усилят мониторинг для обнаружения лесных пожаров

Алексей Цыденов на открытом совещании призвал жителей совместно выработать решения по дальнейшему развитию Бурятии

Министр сельского хозяйства Бурятии: «В 2020 году, в первую очередь, стабилизируют производство молока»


Борис БАЛДАНОВ


17:35

В Улан-Удэ в РКБ им. Семашко продолжаются противоэпидемические мероприятия 

17:26

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Общественный контроль нам просто необходим» 

17:26

Агаарай долгиндо - ЭРДЭМ БУДАИН 

17:12

​Управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода: «Мы ввели жесточайший контроль и дисциплину» 

17:05

Бэрхэшээлые - хамтадаа 

16:56

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать предписания 

16:24

В Бурятии задержали ​«чёрных» лесорубов 

15:51

Сэкономить на комиссии по эквайрингу с 1 июня смогут стоматологические кабинеты и другие медучреждения Бурятии 

15:25

Командующий войсками ВВО проверил готовность частей и соединений округа в Бурятии 

14:52

​В России обновляют статистику смертности пациентов с COVID-19 по методике ВОЗ 

14:42

Кадастровая палата по Бурятии рассказала о дистанционной подаче документов в ВУЗы 

14:39

В Бурятии дети высаживают «Скверы Победы» 

13:59

С 31 мая по 4 июня в Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева 

13:33

​Мобильные группы в Бурятии продолжат контрольные мероприятия в отношении юридических лиц 

13:10

С 30 мая по 30 июня в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 97, 97К, 100 

12:54

​30 мая в Улан-Удэ стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина 

11:46

​Аграрии Бурятии могут воспользоваться федеральными мерами господдержки 

11:25

​Режим работы городского общественного транспорта на 29 мая в Улан-Удэ 

10:15

Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году 

09:53

АО «Интер РАО - Электрогенерация» направило 20 млн рублей на поддержку здравоохранения Бурятии 

09:39

В детской школе искусств Северобайкальска в Бурятии начался масштабный капремонт 

09:06

Количество заболевших коронавирусом в Бурятии выросло до 1438 

08:55

​Буряад театр готовит онлайн-подарок для юных зрителей ко Дню защиты детей 

08:45

​Зурхай на 29 мая, 7 лунный день 

08:30

Местами небольшой дождь, днём до + 16 ожидается в Бурятии сегодня, 29 мая 

Наши издания